PRIJAVA RADOVA, PREZENTACIJA I POSTERA

Na kongresu se može sudjelovati na jedan od sljedećih načina:

 1. Prezentacija rada
 2. Poster
 3. Cjeloviti rad i prezentacija
 4. Cjeloviti rad i poster

SMJERNICE ZA AUTORE

SUDJELOVANJE S PREZENTACIJOM RADA ILI POSTEROM 

1. mogućnost (opis prijave putem sustava Indico)

 • Uključuje sudjelovanje samo s prezentacijom ili posterom radova vezanih uz podtemu Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora
 • Sažeti opis prezentacije ili postera potrebno je predati putem sustava Indico
 • Prezentacije ili posteri radova ne podlježu recenzijskom postupku

Postupak predaje:

 • Oni koji već imaju otvoren Indico račun, prijava sažetaka i cjelovitih radova putem sustava Indico moguća je korištenjem sljedeće poveznice: https://indico.vuv.hr/event/16/.
 • Ako nemate već otvoren Indico račun, prije predaje sažetog opisa prezentacije ili postera trebate se registrirati u sustavu Indico:
  • Napravite Indico račun koristeći svoju e-adresu. Primit ćete e-poruku za registraciju s poveznicom za potvrdu.
  • Kliknite na „Predaj novi sažetak“.
  • Popunite obrazac (naslov, sadržaj, autor(i), koautor(i)), stavite u kometar da se radi o podtemi Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora, izaberite tematsko područje prezetacije ili postera, navedite ključne riječi i označite vrstu sudjelovanja)
  • Kliknite na „Predaj“. Primit ćete e-poruku s potvrdom o predaji.

Rok za predaju: 10. ožujka 2024.

2. mogućnost (opis prijave putem e-maila)

 • Uključuje sudjelovanje samo s prezentacijom ili posterom radova vezanih uz podtemu Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora
 • Sažeti opis prezentacije ili postera te namjera prezentiranja na Kongresu prijavljuje se putem elektronske pošte kongres@klubselo.hr najkasnije do 10.03.2024.
 • Prezentacije ili posteri radova ne podlježu recenzijskom postupku

 

SUDJELOVANJE S CJELOVITIM RADOM I PREZENTACIJOM ILI POSTEROM

 • uključuje sudjelovanje s cjelovitim stručnim ili znanstvenim radom
 • sažetak se prijavljuje na engleskom jeziku kroz sustav Indico
 • u slučaju prihvaćanja sažetka recenziranog od strane jednoga recenzenta, cjelokupan znanstveni ili stručni rad, zajedno sa sažetkom, izrađen prema tehničkim uputama i napisan na engleskom jeziku, predaje se elektronski kroz sustav Indico 
 • radovi prolaze recenzijski postupak od strane dva neovisna recenzenta, a pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova
 • uvjet za objavu rada u Zborniku je da isti bude prezentiran od strane jednog ili više autora na samome Kongresu ili da na kongresu bude izložen poster o radu

PREDAJA SAŽETKA

Sažetak mora sadržavati između 400 i 450 riječi i biti strukturiran u 4 podnaslova:

 1. Svrha/razlozi pisanja
 2. Metodologija istraživanja
 3. Rezultati/glavni rezultati provedenog istraživanja
 4. Doprinos i prijedlozi za daljnja istraživanja

Ključne riječi (3-6): Upotrijebite i općenite pojmove i one specifične za temu.

Sažetak treba biti napisan na engleskom jeziku. Upotrijebite predložak za sažetak prilikom pisanja sažetka (obvezno!) te provjerite gramatiku i pravopis prije predaje.

Svi sažetci moraju biti u .doc ili .docx formatu (MS Office Word 97-2003 pa nadalje). Datoteke sažetaka trebaju biti nazvane prema naslovu rada (primjerice:KnjiževniTurizamUHrvatskoj.doc).

Jedan autor može predati najviše dva (2) rada, kao autor ili koautor.

Postupak predaje:

Predani sažeci trebaju se učitati putem sustava Indico. Prije predaje sažetka trebate se registrirati u sustavu Indico:

Rok za predaju sažetka: 10. ožujka 2024.

Predložak za pisanje sažetka

PREDAJA CJELOVITOG RADA

Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku.

Autori su odgovorni za jezičnu kvalitetu svog rada te se izričito preporučuje da im izvorni govornik ili stručnjak za engleski jezik pregleda rad prije predaje, kako bi bili sigurni da je rad jezično prihvatljiv.

Predani radovi podliježu dvostruko slijepoj domaćoj i međunarodnoj recenziji.

Jedan autor može predati najviše dva (2) rada, kao autor ili koautor.

Postupak predaje:

 1. Predani radovi trebaju se učitati putem sustava Indico.
 2. Napravite Indico račun koristeći svoju e-adresu. Primit ćete e-poruku za registraciju s poveznicom za potvrdu.
 3. Kliknite na „Predaj novi sažetak“.
 4. Popunite obrazac (naslov, autor(i), koautor(i)), učitajte sažetak napisan na zadanom predlošku, označite tematsko područlje rada te tip sudjelovanja).
 5. Kliknite na „Predaj“. Primit ćete e-poruku s potvrdom o predaji.

Rok za predaju cjelovitog rada: 15. lipnja 2024.

TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE RADA 

PREDLOŽAK ZA PISANJE RADA

  Radovi, prezentacije i posteri - Sve