Sažetci za prijavu pišu se na engleskom jeziku u zadanom templatu. Sažetak za prijavu mora sadržavati između 400 i 450 riječi i biti strukturiran u 4 podnaslova:

  1. Svrha/razlozi pisanja
  2. Metodologija istraživanja
  3. Rezultati/glavni rezultati provedenog istraživanja
  4. Doprinos i prijedlozi za daljnja istraživanja

Cjeloviti radovi za objavu u zborniku, zajedno sa sažetkom, pišu se na engleskom jeziku u zadanom templatu, a autori sami odgovaraju za tehničku i gramatičku ispravnost teksta.

Prednja zasebna stranica: podaci o autoru i koautoru(ima) rada: ime i prezime, zvanje, institucija, e-mail adresa.

Naslov članka: piše se u fontu Arial, veličine 14pt, smješten u sredinu reda (center).

Sažetak članka navodi se na početku rada, a može sadržavati najviše 250 riječi. Mora sadržavati skraćeni prikaz članka te popis 3-6 ključnih riječi. Font: Times New Roman, veličina 8pt, poravnat s obje strane.

Tekstovi se pišu u Microsoft Word programu. Opseg rada ne smije prelaziti jedan autorski arak (16 kartica, 30000 znakova, uključujući razmake). Tekst se piše u fontu Times New Roman, veličine 10pt, s jednostrukim proredom (Line spacing: single), poravnat s obje strane, pisan od početka reda (bez uvlačenja prvog retka odlomka), s marginama: gornja 5 cm (top), donja 5 cm (bottom), lijeva 4.4 cm (left), desna 4.2 cm (right), prostor za uvez 0 cm (gutter), zaglavlje 4 cm (header), podnožje 4 cm (footer), orijentacija papira: portrait. Ako je u tekstu potrebno posebno označiti neku riječ ili rečenicu, koriste se pisana kosa slova (italic), nikako ne podebljana (bold). Za odvajanje odlomaka koristi se jedan prazan red veličine 10pt.

Fusnote se rabe samo za dodatna pojašnjenja osnovnoga teksta. U tekstu rada ne koriste se za pozivanje na literaturu. Označavaju se na dnu stranice, u kontinuitetu, kroz cijeli članak, arapskim brojkama počevši od 1.

Naslovi poglavlja: moraju biti kratki i jasni, te redom numerirani arapskim jednoznamenkastim brojevima. Poglavlja mogu imati i podpoglavlja do treće razine koja se numeriraju s dvoznamenkastim, odnosno troznamenkastim brojevima ( 1.1., 1.1.1. itd.).

Reference u tekstu: Citirani dijelovi teksta navode se u tekstu, a ne u bilješkama. Navode se u zagradama, uz prezime autora i godinu izdanja, npr. (Richards 2012) a u slučaju doslovnog navođenja (citiranja), navodi se još i stranica (Richards 2012, 14). Ne koristi se ibid. i sl., već se svaka bilješka navodi kao i prvi put. Za dva autora navode se njihova prezimena i godina izdanja, npr. (Richards i Wilson 2007). Ako je više od dva autora navodi se prezime prvog i piše et al. (Hall at. al. 2000).

Slike, grafikoni i tablice unose se unutar samog teksta. Moraju imati broj, naziv i izvor podataka. Numerira ih se u kontinuitetu arapskim brojkama (posebno slike, posebno grafikoni, posebno tablice). Izvori podataka navode se ispod slika, odnosno grafikona i tablica.

Literatura obuhvaća sve korištene izvore i potpune podatke o djelima koja su navedena  u referencama u tekstu. Popis literature piše se bez broja poglavlja i dolazi na kraju rada (poslije Zaključka). Uređuje se abecednim redom prema prezimenu autora, kronološki za radove istog autora i ne numerira se. Font: Times New Roman, veličina 8pt, uvučeni svi redovi odlomka osim prvog za 1.27 cm (hanging).

Primjeri navođenja literature:

Časopisi: prezime, inicijali (godina): "Naslov članka", naziv časopisa u kojem je objavljen,       volumen (broj), stranice.

Getz, D. and Brown, G. (2006): „Critical success factors for wine tourism regions: a demand             analysis“, Tourism management, 27(1),146-158

Lee, A. H., Wall, G. and Kovacs, J. F. (2015): „Creative food clusters and rural development     through place branding: Culinary tourism initiatives in Stratford and Muskoka,   Ontario, Canada“, Journal of rural studies, 39, 133-144

Članci objavljeni u zbornicima: prezime, inicijali (godina) „Naslov članka“. U naziv zbornika, ( prezime, inicijali urednika., eds.), stranice

Bakan, R., Tubić, D. and Randelj, J. (2018): Food heritage–a key factor for positioning Slavonia as a             lifestyle destination. In 7th International scientific symposium economy   of eastern Croatia - vision and growth, ( Mašek – Tonković, A. i Crnković, B. eds.),          700 – 710.

Knjige: prezime, inicijali (godina): Naslov, ime izdavača, mjesto izdavanja.

Pine, B.J. II. and Gilmore, J.H. (1999): The Experience Economy: Work is Theater and Every   Business is a             Stage, Harvard Business School Press, Boston, MA, USA.

Internet izvori:

  • ako članak ima autora: prezime, inicijali (godina), "Naslov članka", dostupno na adresa na internetu (datum pregleda adrese).

Biasco, P. (2020): „Travel Advisors Stay Fresh on Trends as Demand Grows for Culinary          Experiences“             dostupno na https://skift.com/2020/01/07/travel-advisors-stay-fresh-on-     trends-as-demand-      grows-for-culinary-experiences/?utm_campaign (12. siječnja,       2020.)

  • ako kod izvora preuzetih s interneta nema autora: adresa na internetu (datum pregleda adrese na internetu).

https://www.saop.hr/poslovne-informacije/novine/aktualno/kako-dobiti-sredstva-eu-fondova-     u-turizmu-18833/ (08.09.2021.)

 

Za prezentiranje radova na Kongresu, PowerPoint prezentacija treba biti na engleskome jeziku, dok autor može birati na kojemu će jeziku prezentirati rad.

  Sažeci i radovi - Sve